OM PROSJEKTET

Forslag til detaljreguleringsplan utarbeidet av Voll Arkitekter AS

 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging til boligformål med tilhørende anlegg og funksjoner. Planområdet ligger ved Innherredsveien og er i dag brukt til varehandel, lager, verkstedshall og kontor. Området ligger nært tilknyttet boligområder. Planen forutsetter at eksisterende bygg på tomta rives.

Det foreslås bygd to boligblokker med 5 etasjer respektive 5 etasjer pluss sokkel med næringsareal mot gaten. Parkering i kjeller. Blokkene legges parallelt med Innherredsveien med inngang til boligene fra gata. Dette understreker et urbant gatepreg og gir samtidig god skjerming for planlagte utearealer på sørsiden av blokkene.

Fakta

Byggherre: Puls Eiendom AS

Adresse: Innherredsveien 103, Trondheim

Status: Prosjektutvikling og planlegging: 2012 –

Planområdet: ca. 3,7 daa.

I reguleringsplanen er det bl.a. avsatt områder til:

Boliger (ca 4240 m2 sBRA)

Næringsareal ca 300 m2 sBRA