OM PROSJEKTET

Elgesetergate 16 er et nytt bygg med 6 etasjer over bakken og etasje under bakken.

 

Byggets form fyller hele tomten og er med på å videreføre kvartalsstrukturen i området. Byggets form og volumoppbygging samsvarer med planlagt nabobygg i Elgesetergate 10 og resten av sykehuskvartalet. Hjørnene på bygget er avrundet for å gi bygget en tydelig arkitektonisk form. Samtidig virker de avrundende hjørnene inviterende og er med på å tone ned byggets størrelser ut mot omgivelsene. Byggets arkitektoniske grep er å skape et inviterende bygg med en høy førsteetasje med bruk av mye glass og en fasade som ikke har noen bakside. Det er lagt vekt på at alle byggets 4 sider skal oppleves like. Bygget vil fungere som en støyskjerm fra Elgesetergate mot Finalebanen park.

 

Hovedinngangen til leietakerne vil ligge i to inntrukne partier på plan 1, rettet mot Elgesetergate og Vangslund gate. Vertikalkommunikasjonen i bygget er trukket inn i kjernearealet for å frigjøre plassen ut mot fasadene til møblering for de ulike leietakerne, samtidig som det gir oss muligheten til å bearbeide fasadene som ønsket.

 

Plan 1 vi i hovedsak inneholde publikumsrelaterte funksjoner. Dette vil være med på å transformere denne delen av Elgeseter gate til en mer utpreget bygate hvor gående og syklende lett kan besøke de tiltenkte funksjonene fra gateplan. Det er jobbet frem et fasadeuttrykk som er med på å understøtte dette. Med store vindusareal mot bygatene, vil aktiviteten på innsiden være godt synlig utad.

 

Mot sør (bunnpris) er deler av første etasje trukket inn for å gi plass til varelevering. På denne måten blir omgivelsene skjermet for byggets vare- og avfallshåndtering. Det inntrukne partiet vil kun være for transport regulert til dette formålet, og vil ikke påvirke trafikkflyten i området negativt. Det vil bli satt opp fysiske hinder mot Vangslund- Elgesetergate for å hindre at myke trafikanter forviller seg inn på området.

 

Underetasjen, som i hovedsak vil inneholde bil- og sykkelparkering for ansatte, garderobefasiliteter og tekniske rom og andre støttefunksjoner, skal etter reguleringsplanen for området benytte seg av dagens nedkjøringsrampe for tilkomst. I motsatt ende av bygget vil det etableres en egen innsatsvei for brannvesenet.

 

Plan 2 til 6 vil i hovedsak inneholde løsninger relatert til kontor og næring og deres nødvendige areal for daglig drift. Disse arealene omkranser et innvendig atrium som gir  dagslysinnslipp til de lokalene som ligger nærmest atriet.

 

Bygningen i Elgesetergate 16 vil framstå som et tidsriktig bygg med slektskap til nabobebyggelse. Bygget har et lett forståelig arkitektonisk uttrykk, bygget opp med med to volumer. Det ene volumet er en inntrukken sokkel i tegl og den andre ett 5 etasjers glassbygg over denne. Byggets form fyller hele tomten og er med på å videreføre kvartalsstrukturen i området. Hjørnene på bygget er avrundet for å gi bygget en tydelig arkitektonisk form.

Fakta

Byggherre: Elgeseter Gate 16 AS

Adresse: Elgesetergate 16, Trondheim

Status:Rammegodkjent Desember 2021, forventet byggestart vår/sommer 2022

Omfang: ca 19 000 m2, forretning, næring og kontorareal, fordelt på 6 etasjer. Ca 2600m2 underetasje, med parkering til bil og sykkel, garderober, lager og tekniske rom