OM PROSJEKTET

Detaljreguleringsplan for område ved Heimdal sentrum under utarbeiding av Voll Arkitekter AS

 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan «r0114 Heimdal tettsted vest for Heimdalsvegen», slik at området som nå er regulert til eneboliger samt forretning/kontor kan benyttes til leilighetsbygg.

Det planlegges oppført 2 leilighetsbygg i 5 etasjer pluss sokkel og kjeller, 1 leilighetsbygg i 3 etasjer pluss sokkel, 1 leilighetsbygg i 4 etasjer pluss sokkel og kjeller, 2 leilighetsbygg i 4 etasjer pluss kjeller. Det planlegges også fornyelse av eksisterende næring/kontorbygg. Nytt kontor/ næringsbygg tillates oppført i 4 etasjer.

Fakta

Oppdragsgiver: Etat Eiendom AS og Trym bolig AS

Adresse: Heimdalsvegen, Kirkeringen, Heimdal, Trondheim

Status: Prosjektutvikling og planlegging 2014 –

Omfang:Planområdet er på ca. 12,7 daa

I reguleringsplanen er det bl.a. avsatt områder til

  •  Boliger (ca 10100 m2 sBRA)
  • Næringsarealer (ca 2.600 m2 sBRA)
  • Trafikkområder