OM PROSJEKTET

Detaljreguleringsplan er utarbeidet av Voll Arkitekter AS
Prosjektutvikling er gjort av oppdragsgiver i samarbeid med Voll Arkitekter AS.

Fakta

Oppdragsgiver: Lunheim Utbyggingsselskap AS

Adresse: Diamantvegen, Tromsø

Planområdet er på ca. 102 daa og inbefatter store terrenginngrep og sikringsarbeider for å gjøre et nedlagt steinbrudd til et sikkert og attraktivt boligområde.

I reguleringsplanen er det bl.a. avsatt områder til

•    Boliger (ca 23000 m2 fordelt på inntil 255 boligenheter)
•    Næringsarealer (2.340 m2)
•    Trafikkområder
•    Friområder
•    Lekeplasser

Prosjektutvikling og planlegging: 2009-2015