OM PROSJEKTET

  • Saken er 1. behandlet i Bygningsrådet 22.06.2021, med vedtak om off. ettersyn.
  • Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Skjetleinskogen AS.
  • Ca. 500 boliger
  • Kommunal barnehage med 6 avdelinger og plass til ca. 100 barn
  • Off. turveg planlegges rundt jordet (landbruksområde på plankartet) hvor mange av områdets beboere allerede i dag går tur
  • Området ligger innenfor en kvikkleiresone, og det er gjort omfattende grunnundersøkelser. Bunnen av daler fylles opp, topper tas av. Og områdestabiliteten forbedres vesentlig , slik at området ikke vil være skredfarlig etter utbygging. Enkelte plasser nord i planområdet har i dag for dårlig stabilitet.
  • Det etableres beplantningsskjerm i SV mot viltkorridor.

Fakta

Byggherre: Skjetleinskogen AS

Status: 1. behandlet  i Bygningsrådet

Omfang: Inntil 39.400 m2 BRA bolig-formål samt 2.000 m2 BRA barnehage.