TRONDHEIM KOMMUNE: Kunngjøring om utvidelse av planområde for igangsatt arbeid med omregulering av deler av reguleringsplanen «r0114 Heimdal tettsted vest for Heimdalsvegen», gnr/bnr 198/7, 198/117 og 198/42 mfl.

Det varsles herved om at planen vil utvides med eiendommen gnr/bnr 198/50. Området planlegges omregulert slik at eien- dommer regulert til eneboliger kan benyttes tilleilighetsbygg.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no
innen 31/7 2016.