Eiendomskonferansen 2023, er Midt-Norges største konferanse for næringseiendom og arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling. Prisen for årets næringsbygg gikk til Holtermannsveien 2. Voll Arkitekter er stolte av å ha bistått med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass av dette flotte kontorbygget. Byggetrinn...

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for ovenfor nevnte eiendommer. Området er i dag regulert til boligformål. Plankonsulent er Byggherrerådgiveren AS og Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Søbstadvegen 19a AS. Hensikten med planarbeidet er...

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for område nevnt over. Planområdet omfatter felt B14#1 i reguleringsplanen Øvre Rotvoll, Områderegulering (Planident: r20150025), vedtatt 25.05.2021, hvor det stilles krav til detaljregulering av B14#1. Omliggende samferdselsanlegg og...