Varsel om oppstart av planarbeid for Søbstadvegen 46 og Holtvegen 1-3, Planid. r20240009

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for Søbstadvegen 46 og Holtvegen 1-3, gnr/bnr 197/134, 197/78, 197/170 og del av 197/530 med tilgrensende vegareal. Området er i dag regulert til bolig i felt Æ i gjeldende reguleringsplan Heimdal Tettsted vest for Heimdalvegen, r0114. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med flere boliger på eiendommene i detaljregulering av deler av feltet.

Kommunen har i brev av 26.03.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Planens avgrensning kommer frem av grunnkart med planavgrensning. Nødvendig samferdselsareal vil bli inkludert i endelig vedtatt areal og det vil bli stilt rekkefølgekrav om teknisk plangodkjenning, samt om ferdigstillelse av arealet.

Berørte parter, og de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Vi kan kontaktes på tlf.: 738 738 00 dersom det er spørsmål om oppstartsvarselet.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Olav Tryggvasons gate 51, 7011 Trondheim, eller firmapost@vollark.no innen 05.05.2024.

 

Vedlegg:

0 Brev Varsel om oppstart av planarbeid

1 Planinitiativ med vedlegg- del 1

1 Planinitiativ med vedlegg- del 2

2 Planavgrensning til varsel om oppstart

3 Tilbakemeldingsbrev fra Trondheim kommune med vedlegg