Varsel om oppstart for Magnus Lagabøters veg gnr/bnr 16/511 felt o_RA14, detaljregulering

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for Magnus Lagabøters veg, del av gnr/bnr 16/511, 12/30, 15/26 og 16/452. Planid. r20240003.
Området er i dag regulert til renovasjon i felt o_RA14 i gjeldende Områdeplan Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere feltet etter områdeplanen og til renovasjonsformål som skal brukes som terminal for avfallssuganlegg.

Kommunen har i tilbakemeldingsbrev av 23.02.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planens avgrensning kommer frem av grunnkart med planavgrensning. Avgrensing er justert i dialog med Byplankontoret. Se vedlegg 3. Nødvendig samferdselsareal vil bli inkludert i endelig vedtatt areal og det vil bli stilt rekkefølgekrav om teknisk plangodkjenning, samt om ferdigstillelse av arealet.

Varsel er sendt til berørte parter, og de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Vi kan også kontaktes på tlf.: 738 738 00
Innspill til planarbeidet sendes: Voll Arkitekter AS, Olav Tryggvasons gate 51,
7011 Trondheim, eller firmapost@vollark.no, innen 05.05.2024

0 Følgebrev

1 Planinitiativ med vedlegg

2 Tilbakemeldingsbrev fra Trondheim kommune

3 Avklaring planavgrensing

4 Revidert Planavgrensning