Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Moelvtårnet (gnr/bnr/fnr 378/29, 378/1/28, 378/27, 378/13, 378/263, 378/1/23, 378/1/20, 378/546, 378/107, 378/274, 821/16) i Ringsaker kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsplanarbeid. Formålet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for utbygging av et «høyhus» med kombinerte formål og tilhørende parkering og grøntstruktur med gang- og sykkelvei. Tiltaket skal inneholde pasienthotell/hotell, kontor og bolig, som kan dekke behov både for det nye Mjøssykehuset og Moelv by.

På bakgrunn av innsendt planinitiativ 09.04.2024 er det avholdt oppstartsmøte med Ringsaker kommune 23.04.2024, med referat datert 02.05.2024. Planavgrensning vist i planinitiativ er utvidet ved varsel om oppstart etter anmodning fra kommunen. Foreslått planavgrensning ligger som vedlegg 1 og 2.

I referatet vurderer kommunen ut fra et planfaglig synspunkt at bevaringshensynet til bygningen på Idrettsvegen 1A kan vike. I videre planarbeid skal det utarbeides en tilstandsrapport og det skal vurderes om bygningen kan flyttes framfor å rives. På bakgrunn av tiltakshavers vurderinger anser kommunen at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Antall overflateparkeringer, vist i situasjonsplan er i henhold til KPA. Det skal jobbes videre med parkeringsløsning

Etter oppstartsmøtet, er det laget en revidert situasjonsplan, datert 29.04.2024. I stedet for rundkjøring er det anlagt en forplass på østsiden av Moelvtårnet. Plassen er dimensjonert slik at renovasjonsbil og eventuelt varetransport kan benytte den til å snu. Busser kan benytte eksisterende stopp i Molundvegen (Nytt navn på Skolevegen). Gang og sykkelveg vist i revidert situasjonsplan er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Farveriparken.

Det settes frist til 28.08.2024 med å komme med innspill til varsel om oppstart.

Innspill kan sendes til Voll Arkitekter AS, per brev til Olav Tryggvasons gt. 51, 7011 Trondheim eller på firmapost@vollark.no.

 

0_Brev varsle om oppstart

1_Planområde oppstart Ortofoto

2_Planområde oppstart Reguleringsplan

3_Planinitiativ

4_Referat fra oppstartsmøte for Moelvtårnet

5_Moelvtårnet Situasjonsplan revidert