Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Storskarven, Brunsvika, Kristiansund kommune – Planid. 2024001

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for detaljregulering av Storskarven, Brunsvika, gnr/bnr 5/571, 5/584, 5/819, 5/760 og 5/7, 5/550, 5/48, 5/547, 5/598 i Kristiansund kommune.

Området er i dag regulert til bolig fremtidig, bolig eksisterende og friområde i Kommuneplanens arealdel Kristiansund 2020-2032, og i Kommunedelplan Sjøområdeplana- Bruk av vern av sjø med tilhørende strandsone, til H530 Hensynssone friluftsliv.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere for boligformål med tilhørende uteareal, friområder, tursti, kjøreveg og lekeplasser iht. KPA 2020-2032 av 07.09.2023.

Kommunen har i Referat fra oppstartsmøte av 05.01.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Planens avgrensning kommer frem av vedlagte grunnkart med planavgrensning.

Enhver som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet. Dette kan f.eks. gjelde viktige interesser som bør ivaretas i planen, eller synspunkter på planområdets innhold og utforming. Høringsparter som ønsker eget samrådsmøte i forbindelse med planarbeidet, bes opplyse om dette.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Olav Tryggvasons gate 51,

7011 Trondheim, eller firmapost@vollark.no innen 28.06.2024.

0 Brev Varsel om oppstart av planarbeid

1 Planinitiativ med vedlegg

2 Planavgrensning til varsle om oppstart Brunsvika

3 Tilbakemeldingsbrev fra Kristiansund kommune med vedlegg