I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsplanarbeid. Formålet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for utbygging av et «høyhus» med kombinerte formål og tilhørende parkering og grøntstruktur med gang- og sykkelvei. Tiltaket skal inneholde pasienthotell/hotell,...

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for ovenfor nevnte eiendommer. Området er i dag regulert til boligformål. Plankonsulent er Byggherrerådgiveren AS og Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Søbstadvegen 19a AS. Hensikten med planarbeidet er...