BJUGN KOMMUNE. SANNAN, DEL AV GNR/BNR 70/17. KUNNGJØRING OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av endring av eksisterende Reguleringsplan for «Sannan», del av gnr. 70, bnr. 17 (PlanId 16270059).

Plankonsulent er voll Arkitekter AS på vegne av grunneiere Kristin Hagen og Einar Jøssund.

Planområdet ligger på Sannan ved Lysøysund i Bjugn kommune, med avkjørsel fra Fv88.

Anmodning om oppstartsmøte i forbindelse med planarbeid ble sendt Bjugn kommune vår 2017 og påfølgende oppstartsmøte med saksbehandler ble avholdt 26.04.2017. Planutvalget i Bjugn kommune anbefalte å gå videre med planoppstart (19.06.2017):

  1. Planutvalget er i utgangspunktet positive til fortetting av hyttefeltet med 6 hytter og 6 naust. Videre tilrås grunneier god dialog med hytteeiere i feltet. Kommunen vil i videre saksbehandling legge vekt på deres interesser.
  2. Et evt. planforslag må omfatte hele gjeldende reguleringsplan for Sannan, planId162700059.

Det er i oppstartsmøte avklart at det ikke stilles krav til konsekvensutredning.

Spørsmål, innspill, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan sendes til Voll Arkitekter AS v/ Torstein Strand, Verftsgata 4, 7014 Trondheim. tlf. 73 87 38 24, e-post til: firmapost@vollark.no,

Alle innspill som er sendt inn til planarbeidet innen fristen legges til planmaterialet som sendes kommunen for 1. gangs behandling.

Planunderlag er også tilgjengelig på Voll Arkitekters hjemmeside: vollark.no og på Bjugn kommunes side: Bjugn.kommune.no.

Frist for å komme med innspill eller kommentarer settes til 4 uker, den 05.10.2017.

 

1_Foreløpig planbeskrivelse_07.09.2017

2_Planomriss_grunnkart_1_5000

3_Foreløpig ROS-Analyse