Detaljregulering av Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22 samt eiendommer / del av eiendommer med GNR: 52 og BNR: 3,6, 23, 44, 129 og 211 i Trondheim kommune

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles utvidelse av planområdet for detaljregulering av Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22 m.fl. Opprinnelig varsel om planoppstart ble utsendt 22/2-19.

Grunnen til planutvidelsen er at fortau i Brit Grytbaks veg må utvides til en bredde på 2,5 m pluss grus-skulder og snøopplagssone. Utvidelse og opparbeidelse av nytt/bredere fortau skal skje på strekket fra utbyggingsområdet og til Bergheimsvegen. Utvidelsen av fortau er grunngitt i at dagens fortau er for smalt til at kommunen kan brøyte det med traktor.

Manglende brøytemulighet i dag, sammenholdt med at årsdøgntrafikken (ÅDT) i Brit Grytbaks veg pr. DD nærmer seg 500 kjøretøy/døgn, gjør at dagens fortausløsning ikke vil oppfylle krav til trygg skoleveg for planområdet. Med bakgrunn i dette utvides planområdet med nytt/bredere fortau. Reguleringsplanen vil sette rekkefølgebestemmelser, som sikrer opparbeidelse av fortauet.

I tillegg til planutvidelsen knyttet til bredere fortau er det også tatt med et større areal nord i utvidet planområde. Dette for å kunne vurdere overganger til eksisterende turvegsystem.

Ved innsending av planforslaget til kommunal behandling vil vi redusere planområdet til å kun omfatte nødvendig areal. Det er derfor i inneværende varsel tatt med ekstra areal enn strengt nødvendig, for å kunne sikre gode overganger til eksisterende trafikksystem.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Plankonsulent er Voll Arkitekter på vegne av forslagsstiller Steinan AS.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Voll Arkitekter AS på tlf.: 412 90 947 eller på e-post; rasmus.bolvig@vollark.no.

 

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim

Eller firmapost@vollark.no senest 21.02.2021.

 

Vedlegg: Tilbakemelding på revidert materiale – Byplan – 2020.11.02