DETALJREGULERING AV VALÅSMYRA 19, GNR/BNR 13/70, 13/60 M.FL

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidet planområde. Opprinnelig varsel om planoppstart ble utsendt 22/2 2022 og det er også tidligere varslet utvidelse planutvidelse 8/7 2022. Grunnen til planutvidelsen er å legge til rette for trygg skoleveg. Det er tatt med ekstra areal for å være sikker på å ha plass til trafikkløsningene, og planområdet kan bli redusert til planinnsending når endelig forslag til infrastruktur foreligger.

0_anmodning om oppstartsmøte 2021.09.25

1_Planinitiativ 25.09.2021

2_Foreløpig ROS-analyse 25.09.2021

3_Referat fra oppstartsmøte_13.20.2022

4_Referat Regionalt planforum 08.06.2022

5_Planavgrensning varsel om utvidet planområde 04.07.2022

6_Valsåmyra 19 skoleveg_ref. møte med FK_2022.09.28

7_Varsel om utvidet planområde 2022.09.29