Igangsetting av arbeid med detaljregulering av Tambartun, gnr/bnr 26/33 m.fl. Planid 5028 2020012, Melhus kommue

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Tambartun, gnr/bnr 36/33 m.fl.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger. Området som i dag er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting foreslås omreguleres til boligformål. Grønnstruktur iht. gjeldende regulert avgrensning innenfor planområdet er i utgangspunktet tenkt å videreføres i ny plan. Justering av grønnstruktur kan forekomme.

Skravert areal vist sør på kart varsles som del av planen for å kunne utrede mulig sted for atkomst til og/eller ansatte-parkering for Tambartun barnehage. Arealet er eiet av andre hjemmelshavere enn tiltaksområdet og er ikke del av forslagsstillers byggeplaner. Det vil senere i prosessen tas en nærmere vurdering om arealet bør være en del av denne planen eller om spørsmål om adkomst samt parkering til barnehagen avklares på annet vis.

Skravert areal i nord er tatt inn i planforslaget av hensyn til sikt mv. i krysset. Overlapp med naboplan r2019001 klareres i planprosessen.

Lenker til tegninger viser skisseprosjektet som legges til grunn for detaljreguleringsplanen. Tegningene er foreløpige og vil bli bearbeidet i løpet av planprosessen.  Der vil komme råd fra tekniske fagfolk ( trafikk, støyforhold, geotekniske forhold, VVA), innspill fra myndigheter og andre høringsparter og vi fører dialog med Melhus kommune. Dette vil få innvirkning på endelig planforslag.

Melhus kommune har avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning. Forutsatt at detaljreguleringen av Tambartun vedtas etter pågående områdeplan for Brekkåsen.

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Brekketrøa Boliger AS. Det varsles også ved annonse i Trønderbladet og på Melhus kommunes hjemmeside.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Voll Arkitekter v/ Gunilla Eriksson tlf.nr. 73 87 38 00 eller på e-post; gunilla.eriksson@vollark.no

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim

Eller firmapost@vollark.no innen 01.02.2021.

 

Planinitiativ 2020.09.24

FORELØPIG skisse 24.09.2020_situasjonsplan

FORELØPIG skisse 24.09.2020_Snitt A og B

FORELØPIG skisse 24.09.2020_Snitt C og D