Igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Ivar Lykkes veg 7, gnr\bnr 223/2049 m.fl, TRONDHEIM KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles at det er satt i gang planarbeid for Ivar Lykkes veg 7 i Trondheim kommune, gnr/bnr 323/2049, 323/2163, 323/1930 og 323/22.

Hensikten er å planlegge for sentrumsformål i form av forretning, bolig og tjenesteyting med tilhørende parkering og infrastruktur.

Planen er i samsvar med overordnede planer; Kommuneplanens arealdel KPA 2012-2024 og intensjonen i Kommunedelplan (KDP) for Tiller 2014-2026. Intensjonen for Tiller er å skape en mer attraktiv sentrumsfunksjon, herunder å utvikle Ivar Lykkes vei som en attraktiv (by)gate og ferdselsåre samt økt urbanitet og bosetning. Planforslaget følger opp intensjonen og KDP med mulighet for utadrettet virksomhet i byggets to første etasjer og boliger i etasjene over.

Næringsarealet er mindre enn 15000 m2 hvorfor saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor ikke krav til planprogram.

Innspill til planarbeidet sendes Voll arkitekter, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, eller firmapost@vollark.no innen frist satt til 02.12.2019.