IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR VALSÅMYRA 19, GNR/BNR 13/60, 13/70

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Valsåmyra 19, gnr/bnr 13/60, 13/70. Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse.

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Valsåmyra 19 AS.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere tomtene fra offentlig tjenesteyting til boligformål. Det planlegges for boligbebyggelse med blokker og kjeda eneboliger med tilhørende uterom og infrastruktur.

Kommunen har i brev av 20.12.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Beboermøte er planlagt torsdag 3. mars kl 18 i møterom i kjelleren i Stadsbygd Samfunnshus. Enkel servering.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til Voll Arkitekter AS på tlf.: 73 87 38 00 eller direkte ved henvendelse til Rasmus Bolvig Hansen på tlf.: 41 29 09 47

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no, senest den 21.03.2022.

Referat fra oppstartsmøte

Anmodning om oppstartsmøte 2021.09.25

Vedlegg 1 Planinitiativ 2021.09.25

Vedlegg 2 Valsåmyra alternativer_2021.09.25

Vedlegg 3 Foreløpig ROS-analyse 2021.09.25

Situasjonsplan 02.03.2022

Snitt A-A D-D

Sol_skygge 02.03.2022

Terrengsnitt A-A og D-D

3D-illustrasjoner 02.03.2022