IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR VESTRE ROSTEN 9 , GNR/BNR 315/33 SAMT DEL AV GNR/BNR 315/408 og 316/681

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Vestre Rosten 9 samt del av Vestre Rosten 11 og kommunal veggrunn. Området er i dag regulert til boligformål.

Plankonsulent er Voll Arkitekter på vegne av forslagstiller Breidablikk hageby AS.

Kommunen har i brev av 06.07.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Hensikten med reguleringsarbeidet er fortetting av eksisterende boligtomt (Vestre Rosten 9) for leilighetsbygg på 2 etasjer og inntrukket 3. etasje. Nåværende bebyggelse består av et bolighus i 2 etasjer pluss saltak/loft, som ønskes revet. Bebyggelsens fotavtrykk planlegges utvidet sammenliknet med dagens bygg. Atkomst vil være fra Vestre Rosten. Det planlegges for en felles avkjørsel for Vestre Rosten 9 og 11, men justert i forhold til dagens plassering.

Planskissen er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan (Kommuneplanens Arealdel).

Omriss av planområdet er angitt i nedenstående vedlegg sammen med vår anmodning om oppstartsmøte og kommunen sitt tilbakemeldingsbrev.


Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser torsdag den 27/1 kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt som et digitalt møte i Teams, lenke til møtet finnes nedenfor. Det er mulig å komme seg inn i møtet ved å trykke på den oppgitte nettlenken. Bli med fra datamaskin eller mobilapp.

Klikk her for å delta i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer


For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises v til Voll Arkitekter AS på tlf.: 73 87 38 00 eller direkte ved henvendelse til Rasmus Bolvig Hansen på tlf.: 41 29 09 47

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no, senest den 6/2 2022.

 

Vedlegg:

 1_Planavgrensning 1_1000 A4 2022.01.10

2_Planinitiativ med vedlegg

3_Kommunens tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

4_planer og snitt_2022.01.27 VR9_Referat_nabomøte 2022.01.27

VR9_Referat_nabomøte 2022.01.27

for VOLL  ARKITEKTER AS

Rasmus Bolvig Hansen