Igangsetting av arbeid med reguleringsplan, Gildheimsvegen 10 A, 10 B og 12

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Gildheimsvegen 10 A, 10 B og 12, GNR/BNR: 4/12, 4/32 og 4/84 samt del av 4/2 og 4/56.

Området er i dag regulert til boligformål i Kommuneplanens Arealdel og til småhus gjennom gjeldende reguleringsplaner.

Hensikten med planarbeidet er å regulere for fortetting gjennom oppføring av boligbygg på 4-5 etasjer. Det planlegges for 3 boligbygg i form av punkthus samlet om et grønt uterom sentralt i bebyggelsen. Atkomst til prosjektet blir fra Gildheimsvegen nord i planområdet.

Det planlegges for fortau og snuplass for større kjøretøy i Gildheimsvegen. Infrastruktur vil koble seg på øvrig planlagt infrastruktur i området, herunder gang/sykkel-nettverk.

Kommunen har i brev av 30.06.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

 

Informasjonsmøte torsdag den 26/8 kl. 19.00:

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser torsdag den 26/8 kl. 19.00. Møtet vil bli avholdt som et digitalt møte på Teams. For å delta på møtet ber vi om at det benyttes nedenstående møte-lenke (man kan bli med fra datamaskin eller mobilapp).

KLIKK HER FOR Å DELTA I MØTET !

Finn ut mer | Møtealternativer

INFORMASJONSMØTE ER AVHOLDT.

I informasjonsmøtet ble det spurt inntil plassering av snuplass; denne vil bli på østsiden av Gildheimsvegen, nord på nr. 10 A. Dvs. at privat vei mellom Gildheimsvegen 9A og 17 ikke berøres av foreslått utbygging.

Følgende, foreløpige skisser av prosjektet ble presentert i informasjonsmøtet:

2D tegninger_201.08.26

3D tegninger_201.08.26

Sol-og-skygge__2021.08.26

 

Vedlagt materiale:

Det er vurdert en rekke forskjellige utbyggingsalternativer og avholdt arbeidsmøter med Trondheim Kommune innen gjennomføring av ordinært oppstartsmøte. Hvorfor vedlagte underlagsmateriale fra oppstartsmøtet også er nokså omfattende. Vi viser derfor til kommunen sitt tilbakemeldingsbrev (vedlegg 00) som primær kilde til informasjon. Og sekundært til vedlegg 04, 05 og 06 for vurderte utbyggingsalternativer.

Til oppstartsmøtet ble det skissert i alt 5 forskjellige utbyggingsprinsipper; nummerert 1-5. Og forslagstiller foreslo, før oppstartsmøtet, et prosjekt med 2 bygg (benevnt alternativ 5). Alternativ 5 hadde et bygg på tomtene nr. 10 A og 10 B og et bygg på nr. 12 (se vedlegg 07 og 08).

Basert på vurderinger gjort i oppstartsmøtet har forslagsstiller imidlertid besluttet å gå videre med 3 punkthus; et på hver av de tre tomtene 10 a, 10 B og 12. Slik det også er vist på denne nettsiden. De tre planlagte punkthusene samles omkring et sentralt uterom.

I vedleggene nedenfor er valgt konsept med tre punkthus benevnt alternativer 4A og 4B.

Som ledd i planprosessen vil skisseforslaget med de tre punkthusene bli videreutviklet.

 

Vedlegg:

PLANGRENSE_Varsel om planoppstart

00_TILBAKEMELDINGSBREV_TRONDHEIM KOMMUNE_M. VEDLEGG 2021.06.30

0_Brev anm oppstartsmøte Gildheimsvegen 10-12_2021.04.21

01_Planinitiativ Gildheimsvegen 10-12_2021.04.21

02_Gildheimsvegen 12 arbeidsmøte_2021.03.12

03_Planomriss på kart i målestokk 1_5000

04_Svartplaner_1-2000_2021.04.21

05_Sammenstilling_volumanalyser i 3D_2021.04.21

06_Sammenstilling_volumanalyser_sol_2021.04.21

07_Illustrasjoner_skisseprosjekt_alternativ 5_2021.04.21

08_Arealoppsett_skisseprosjekt_alternativ 5_2021.04.21

09_Gildheimsvegen 10-12 Plankart-forslag_2021.04.21

10_Sporinger_2021.02.12

11_Sammenstilling av trafikkvurderinger_2020.04.21

A_Trafikkutredning til r20170034

B_Suppl. trafikk til r20170034 – Gangavstand til buss. påkobling til hovedsykkelnett

C_Trafikknotat til r20190010

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim., eller på telefon til saksbehandler Rasmus Bolvig Hansen 412 90 947.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no senest fredag den 10/9 2021.

Med vennlig hilsen

for VOLL  ARKITEKTER AS

Rasmus Bolvig Hansen
Arkitekt/arealplanlegger