Igangsetting av arbeid med reguleringsplan Røsslyngvegen 1 og 3 – Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Røsslyngvegen 1 og 3, gnr/bnr 21/60 og 21/59 m.fl.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere tomtene til høyere utnyttelsesgrad enn dagens to eneboliger. Boligformål videreføres i ny plan. Området er vist som eksisterende boligformål i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. Eiendommen ligger i ytre sone vedrørende krav til parkering og uterom.

Trondheim kommune har i tilbakemelding til oppstartmøte avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning.

Naboer er varslet per post (datert 05.06.2018) og ved annonse i Adresseavisen (07.06.2018). Brev med oppstartvarsel er sendt per e-post til øvrige myndigheter, organisasjoner og andre interesse-parter.

Alle som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås på https://vollark.no/kunngjoringer/ eller ved henvendelse til Voll Arkitekter v/ Rasmus Bolvig Hansen, tlf.nr. 73 87 38 09 eller på e-post. Ta kontakt dersom det er ønskelig med et møte.

Innspill til planarbeidet sendes Voll arkitekter, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, eller firmapost@vollark.no innen frist satt til 27.06.2018.

Vedlegg under kan lastes ned for mer informasjon om planen:

01_Foreløpig planbeskrivelse 22.02.2018 

02_Planomriss på grunnkart 1-5000

03_Plankartskisse_2018.02.22

04_Røsslyngvegen 1 og 3_Situasjonsplan_1-500

05_Foreløpig ROS-analyse 22.02.2018

Tilbakemelding – Anmodning om oppstartsmøte for privat planarbeid for Røsslyngveien 1 og 3