Kristiansund Kommune: Oppstart av reguleringsarbeid: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Kristiansund kommune.

Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshavere Strandgata 18 AS og Norholmen Brygge AS.

Planområdet ligger på Gomalandet, helt ned mot sjøen ved Nordsundet og er vendt mot Nordholmen. I tillegg til arealer ved Strandgata omfatter planområdet Nordholmen og de tilstøtende adkomstgatene til Strandgata. Området er på ca 55 daa.

Hensikten med reguleringsplanen er å detaljregulere området til bolig- og næringsformål, hvilket er i samsvar med Kommuneplanens Arealdel. Det ønskes i tillegg regulert for mindre småbåthavn/anløp.

Lengst vest i planområdet er tatt med anløp og kaiområde for Sundbåten. Området er tatt med for å kunne regulere hensiktsmessig veiatkomst til planområdet. Området ved anløp for Sundbåten forutsettes nyttet slik at havnefunksjon og båtanløp kan bibeholdes som i dag.

Kristiansund Kommune har i e-post av 7/9 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det vil avholdes et informasjonsmøte for naboer tirsdag 27/10 2015 kl. 17.00 i Bohus Hopen møbler AS sine lokaler i Omagata 160.

Spørsmål, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til:
Voll Arkitekter AS v/ Rasmus Bolvig Hansen, Verftsgata 4, 7042 Trondheim,
tlf. 73 87 38 09 eller firmapost@vollark.no.

Send gjerne kopi av innspill/merknad til Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund eller postmottak@kristiansund.kommune.no

Frist for innspill/merknader er satt til 27/11 2015.

 

Oppsummering_resymé. Beboermøte Strandgata. 2015.10.27_Page_1

Oppsummering/resymé. Beboermøte Strandgata. 2015.10.27

Kristiansund

Planområdet sett fra havna ved Grunden på Nordlandet