Magnus Lagabøters veg 6 samt del av tilgrensende infrastruktur. GNR/BNR15/21 m.fl. Oppstart av reguleringsarbeid, Trondheim Kommune

 

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Magnus Lagabøters veg 6 samt del av tilgrensende infrastruktur. GNR/BNR: 15/21 m.fl.

Område planlegges regulert med sikte på å oppføre et nytt industribygg i 6 etasjer med kontorer og fellesareal i de 3 øverste etasjene. Formålet er å regulere inn bygningshøyde og muliggjøre kontor.

Planområdet er ca 9,5 daa

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises v til Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, firmapost@vollark.no, tlf. 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 20.11.2017.