Endringsforslaget fremmes av Voll arkitekter as på vegne av AB Invest.

I første omgang er det varsel om oppstart av planarbeid. Det tas sikte på endring med forenklet planprosess.

Høringsdokumentene til varsel om oppstart kan lastes ned i vedleggslisten under. Informasjon er også lagt ut på Ringsaker kommunes innsynsside.

Uttalelser til oppstart sendes i epost eller i brev til forslagsstiller v/Voll arkitekter as Verftsgata 4, 7014 Trondheim innen 7. august 2023.

Selve endringsforslaget blir forelagt berørte parter og myndigheter senere når det er klart for høring.

 

Vedlegg:

0_Varsel om endring av reguleringsplan 30.06.2023

1_Planinitiativ 23.01.2023

2_Planavgrensning og område for endring 30.06.2023

3_Foreløpig ROS-tema anm oppstart 06.01.2023

4_Foreløpig Situasjonsplan 30.06.2023

5_Snitt 30.06.2023

6_Foreløpige 3D-illustrasjoner 30.06.2023

7_Avklaring avstand E6_Sweco 05.12.2022

8_Tilbakemdling oppsatrtsmøte Ringsaker kom

9_notat 15.05.2023