Nabovarsel for på- og tilbygg til Grillstad fabrikker AS, gnr. 17 /bnr. 224

Grillstad fabrikker må øke produksjonskapasiteten ved fabrikken ved å bygge om deler av fabrikken og montere nytt produksjonsutstyr. Eksisterende fabrikk er etablert gradvis siden midt på 50 tallet og en del av de tidligste arealer er delvis utslitt og delvis lite hensiktsmessige i dagens produksjon (det vises til vedlegg under denne teksten for mer informasjon).

Naboer er til-sendt nabovarsel per brevpost og har anledning til å komme med merknader til tiltaket. Merknader må være oss i hende senest 14 dager etter at  varsel ble sendt ut (datert 12.04.2018).

Merknader sendes: firmapost@vollark.no

Eller

Voll arkitekter AS

Verftsgata 4

7052 Trondheim

Tegninger i riktig målestokk kan ses på vårt kontor på samme adresse.

Dersom det skulle være synspunkter eller spørsmål til materialet ber vi om at dere tar kontakt med Kim Sørensen på e-post: kim@vollark.no eller tlf. 738 738 00

VEDLEGG:

Disp. søknad 

Eksisterende situasjonsplan og fasader

Endret situasjonsplan og fasader

Følgebrev nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel