Oppstart av reguleringsarbeid: Angelltrøa Hovedgård. Del av eiendom GNR/BRN 50/1. Trondheim kommune.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse rundt dagens gårdsbebyggelse.

Området er regulert for boligformål i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. Samtidig er området vist med hensynssone for kulturmiljø. Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan.

Trondheim kommune har i tilbakemelding til oppstartsmøte avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning. Naboliste er innhentet fra Infoland og naboer varsles per post og ved annonse i Adresseavisen.

Dette brevet er sendt til berørte parter. Alle som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet innen dato 09.12.2019. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås på www.vollark.no/kunngjoringer eller ved henvendelse til Voll Arkitekter v/ Rasmus Bolvig Hansen, tlf.nr. 41 29 09 47 eller på e-post.