I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 er det varslet om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Karolinerveien i Trondheim kommune, del av gnr/bnr 96/201 m.fl.

Plankonsulent er Voll Arkitekter på vegne av forslagstiller Boligbyggelaget Tobb og Coop Midt-Norge SA.

Hensikten med planen er å regulere del av tomt med eksiterende garasjeanlegg til forretning og bolig. Boliger plasseres på sokkel for forretning. Parkering løses under grunn, hvor også eksiterende parkeringsplasser for Karolinerveien Borettslag erstattes. Mellom boligbebyggelsen på taket av forretning i sokkel etableres et felles uterom med tilkomst fra Karolinerveien. Det etableres også forbindelser til eksisterende uterom fremfor boligbygg med adresse Karolinerveien 2A-C. Eksisterende uterom er del av planen og oppgraderes sammen med nytt uterom.

Det er avholdt oppstartsmøte med Trondheim kommune 11.11.2019 med tilbakemeldingsbrev datert 10.02.2020. Det er ikke stilt krav til planprogram og konsekvensutredning.

Karolinerveien Borettslag er informert om planarbeidet og vil som øvrige naboer motta brev med varsel om oppstarts med kart som viser varslet planavgrensning, henvisning til hvor Planinitiativ og tilbakemeldingsbrev fra kommunen er å finne. Oppstartsvarsel kunngjøre også med annonse i Adresseavisen iht. Pbl. § 12-8 og Trondheim kommunes mal for varsel om oppstart.

Dersom det skulle være spørsmål knyttet til varsel om oppstart av planarbeidet kan plankonsulent kontaktes.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, eller e-post: firmapost@vollark.no innen 12.12.2020.

 

Planinitiativ og Tilbakemeldingsbrev (10.02.2020) fra oppstartsmøte med Trondheim kommune og øvrige vedlegg er å finn nedenfor:

0_Brev varsel oppstart 20.11.2020

1_Tilbakemeldingsbrev

2_Planinitiativ

3_Supplerende tegninger

4_Sol- og skyggestudie

5_E-post ved supplering av materiale

6_Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse

7_Adresseliste for samrådsparter

8_Krav til komplett materiale

9_Krav-til-innhold-i-overordnet-VA-plan