Oppstart av reguleringsarbeid: Vestre Rosten, Trondheim Kommune.Gnr/bnr: 315/579 m.fl.

Det varsles herved om igangsetting av detaljreguleringsplan for overnevnte område i Trondheim kommune.Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshaver Lord Eiendom AS.

Planområdet ligger mellom Vestre Rosten og den nye forlengelsen av Sentervegen. Byggeområdets størrelse er på ca. 28,5 daa. Utnyttelsesgraden vil være iht. Trondheim kommunes områdereguleringsplan (plan: r20100023), dog med høyere bygninger. Det planlegges for bolig, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg og funksjoner. Aktuelle utredninger for planarbeidet er fjernvirkninger, støv, støy, vann og avløp, overvann, trafikkanalyse og vind.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Voll Arkitekter v/Torstein Strand, tlf: 73 87 38 21

Kommunen har i brev av 21/6 2016 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes:
Voll Arkitekter, Verftsgt. 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no senest den 12/8 2016