Skjetleinskogen, GNR/BNR 172/18 m.fl. varsel om utvidet planområde

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles utvidelse av planområde for deler av Skjetleinskogen, med gnr/bnr: 172/6, 172/7 172/17, 172/18 og 174/10, og deler av 172/1, 173/5, 173/8, 174/20, 174/21, 175/10 m.fl.

Inneværende høring er en begrenset høring, som gjelder utvidelse av trafikkarealer for å sikre bedre løsninger for gående og bedre overganger til eksiterende trafikksystem.

Planutvidelsen medfører at:

  • Del av Skejtleinskogen, omfattet av reguleringsplanen, reguleres i hele veibredden. Det er ikke medtatt nye boligarealer eller grønnstruktur langsmed Skjetleinskogen.
  • Krysset Lisbeth Nypans veg / Skjetleinskogen / Tunnelvegen / Bismiet med tilgrensende vegareal er tatt med i planutvidelsen. Dette for å sikre nødvending areal til å etablere gangfelt over Lisbeth Nypans veg med nødvendig tilsluttende fortau.

Det er tatt med mer areal, enn det som er strengt nødvendig for å sikre gangfelt og fortau; dette for å sikre prosjekteringsrom for revidert planforslag. Endelig planforslag, som sendes inn til kommunal behandling, vil begrense arealbruken i forhold til varslet planutvidelse.

Det er tidligere (08.08.2019) varslet planoppstart og varslet om utvidelse av planområdet (15.11.2019). Tidligere utvidelse av planområdet (15.11.2019) gjaldt arealer tilhørende Skjetlein Borettslag, hvor det blir behov for lokal støyskjerming.

Tidligere innkomne merknader i forbindelse med varslene i 2019 om planoppstart og utvidet planområde vil fortsatt gjelde og være en del av sakskomplekset. Det er derfor ikke nødvendig å sende tidligere merknader på nytt.

Ytterlige opplysninger er å finne på vår nettside www.vollark.no/kunngjoringer. Det er også mulig å ta kontakt med Voll Arkitekter v/Rasmus Bolvig Hansen på tlf.nr.: 41 29 09 47 eller på e-post rasmus.bolvig@vollark.no

Innspill til planarbeidet sendes til firmapost@vollark.no eller Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, innen 11.01.2020. Trondheim Kommune v/saksbehandler Diamanta Zogaj diamanta.zogaj@trondheim.kommune.no kan gjerne settes på kopi.

 

Vedlagt er trafikknotat fra Sweco, som nærmere vurderer kryssløsning i det berørte krysset: Lisbeth Nypans veg / Skjetleinskogen / Tunnelvegen / Bismiet. Jf. notatet anbefales det at fotgjengerkryssing etableres i plan som et nytt gangfelt lagt i kryssets østre arm (dvs. i Lisbeth Nypans veg).

20201201 Lisbeth Nypans veg Skjetleinskogen – Vurdering kryssutforming