Trondheim Kommune. Fagertunvegen 3, 5, 7 samt del av eiendommer GNR/BNR: 94/93, 94/134, 94/135, 94/167, 94/278, 94/344 og 94/345. KUNNGJØRING OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Fagertunvegen 3, 5 og 7 (gnr/bnr: 94/136 og 94/137) samt del av Byåsveien, hele Fagertunvegen og del av tilgrensende eiendommer: 94/93, 94/134, 94/135, 94/167, 94/278, 94/344 og 94/345

Området er i dag regulert til boligformål og selve Fagertunvegen er regulert til offentlig vei uten fortau. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for by-fortetting innenfor Fagertunvegen 3, 5 og 7. Eksiterende bygg rives og erstattes med lavblokker/flerfamiliehus med felles parkeringskjeller/-sokkel. Det planlegges for antatt 30-40 leiligheter i bygg på 3 etasjer over parkeringskjeller/-sokkel. Forslagsstiller vil ev. også vurdere muligheten for å ha del av bebyggelse på 4 etasjer over kjeller.

Fagertunvegen og del av Byåsveien er tatt med i planområdet for å koble planlagte anlegg til eksisterende offentlig infrastruktur. Veiatkomst blir fra Fagertunvegen og via Aunevegen videre til det omliggende veinettet. Trafikken vil øke med ny trafikk til planlagt bebyggelse.

Vurdering av trafikkøkingen vil følge planforslaget til 1. behandling.

Fagertunvegen er tatt med for vurdering av nytt fortau langsmed vegen. Det vises til kriterier for etablering av fortau gitt i «Prinsippsak, kriterier for etablering av fortau», PS 141/15, behandlet 3/11 2015 i Bygningsrådet. Av prinsippsaken følger krav om (ensidig) fortau langs eksisterende veger som etter ferdig utbygging vil betjene 30 eller flere boliger. I planprosessen må det utredes hvilken konsekvens utbyggingen vil få for området og behovet for å opparbeide fortauet i sin helhet.

Kommunen har i brev av 7/12.2017 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises  til saksbehandler Rasmus Bolvig Hansen 412 90 947.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 15/1 2018.

Planavgrensning er vist øverst i saken. Ved planinnsending til 1. behandling i kommunen vil planområdet bli redusert til kun å inneholde utbyggingsområdet og nødvendig infrastruktur. Nødvendig infrastruktur dreier seg om endelig fastlagt vei med ev. fortau langsmed Fagertunvegen og ev. gang-/sykkelveg langsmed Byåsveien.

 

Vedlagt er materiale, som dannet grunnlag for oppstartsmøte med Trondheim Kommune, samt kommunen sitt tilbakemeldingsbrev. Jf. føringer satt i tilbakemeldingsbrevet, og ev. momenter som kommer frem i merknader, vil prosjektet bli ytterligere bearbeidet.

Trondheim Kommune_Fagertunvegen 3,5,7, tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

Trondheim Kommune_forslag til planavgrensning

Trondheim Kommune_uttalelser_internt samråd VA

Voll Arkitekter_foreløpig planbeskrivelse_mangler utvidelse med Fagertunvegen

Voll Arkitekter_foreløpig plankart_mangler utvidelse med Fagertunvegen

Voll Arkitekter_foreløpig ROS-analyse_mangler utvidelse med Fagertunvegen

Voll Arkitekter_foreløpige konseptskisser

Voll Arkitekter_Utbyggingsområdet 1-5000