Trondheim Kommune: Igangsatt arbeid med omregulering av deler av reguleringsplanen “r0114 Heimdal tettsted vest for Heimdalsvegen”, gnr/bnr 198/7, 198/117 og 198/42 mfl.

Kunngjøringsannonse Heimdalen bolighage

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges omregulert slik at eiendommer regulert til eneboliger kan benyttes til leilighetsbygg.

Det er tatt med deler av grøntområdet i sør. Planområdet
vil sannsynligvis reduseres innen slutt behandling av reguleringsplanen.

Opplysninger om planarbeidet vises på:
www.vollark.no/Kunngjoringer og ved henvendelse til:
Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4,
7014 Trondheim, tlf. 73 87 38 29.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no
innen 8/12 2015.

Kommunen har i e-post av 13/11 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Voll Arkitekter, 18/11 2015