Trondheim kommune: Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Nardovegen 6 gnr/bnr 66/21 med deler av gnr/bnr 66/292.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere området til boligformål med studentboliger og tilhørende anlegg og funksjoner.

Området er vist som eksisterende næringsbebyggelse i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 og er således i strid med gjeldende KPA. Eiendommen ligger i midtre sone vedrørende krav til parkering og uterom, og avviker fra minimumskravet for begge temaene.

Bygningsrådet har tilrådd en omregulering av området fra næringsformål til boligformål og igangsetting av planarbeid, med premiss for at det bygges studentboliger. Kommunen har i brev av 18.05.2016 godkjent 30 kvm uterom og 1 bilparkeringsplass per 20 studenter. Godkjenning for begge avvikene er basert på at det bygges studentboliger.

Trondheim kommune har avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning.

Dette brevet er sendt til berørte parter. Alle som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås på www.vollark.no eller ved henvendelse til Voll Arkitekter v/ Torstein Strand, tlf.nr. 73 87 38 00 eller på e-post. Ta kontakt dersom det er ønskelig med et møte.

Innspill til planarbeidet sendes Voll arkitekter, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, eller torstein.strand@vollark.no innen 16.02.2017.

 

Vedlegg:

Foreløpig planbeskrivelse

Foreløpig Situasjonsplan

Foreløpige Snitt A-B