TRONDHEIM KOMMUNE. KUNNGJØRING OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR BUENGVEGEN 100, FLATÅSEN NORDRE. EIENDOM GNR/BNR 189/1

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Trondheim Kommune. Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshaver Heimdal Eiendom AS.

Området planlegges for boligformål, infrastruktur og grøntstruktur.

Det er ikke krav om konsekvensutredning.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Voll Arkitekter AS på tlf.: 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller torstein.strand@vollark.no innen 03.10.2016.