Trondheim Kommune. Kunngjøring om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Odd Husbys veg 5, 5a og 8, Anders Wigens veg 2, 6 og 10 samt del av tilgrensende infrastruktur og nabo-eiendommer. Eiendommer GNR/BNR: 103/294 m.fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Odd Husbys veg 5, 5a og 8, Anders Wigens veg 2, 6 og 10 samt del av tilgrensende infrastruktur og nabo-eiendommer. GNR/BNR: 103/294 m.fl.

Planområdet består av to utbyggingsområder; ett på hver sin side av Odd Husbys veg.

Utbyggingsområdet på nordvestsiden / oversiden av Odd Husbys veg er i dag regulert til småhusbebyggelse med atkomst via Uglagjerdet. Via utbyggingsområdet er det i dag regulert til atkomst til Odd Husbys veg 3 og 3A; mens dagens atkomst til Odd Husbys veg 3 og 3A iht. gjeldende planer skal stenges. Del av Odd Husbys veg 3 og 3A er derfor tatt med i planområdet for nærmere å utrede atkomst.

Utbyggingsområdet på sørøstsiden / nedsiden av Odd Husbys veg er i dag regulert til forretning/kontor i sør og til småhusbebyggelse i nord.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av småhus og av lavblokker innenfor utbyggingsområdet på nordvestsiden / oversiden av Odd Husbys veg. Og å legge til rette for utbygging av lavblokker, forretning og tjenesteyting innenfor utbyggingsområdet sørøstsiden / nedsiden av Odd Husbys veg.

Kommunen har i brev av 27.10.2016 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser på Ugla Skole i auditoriet tirsdag den 20.12.2016 kl. 17.00. For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises vår nettside www.vollark.no/kunngjøringer og til Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, firmapost@vollark.no, tlf. 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 29.01.2017.

 

Med vennlig hilsen

for VOLL ARKITEKTER AS

Rasmus Bolvig Hansen, arkitekt MNAL

 

Vedlagt snitt og situasjonsplan, viser høyder og hvordan prosjektet er plassert i terrenget.

Situasjonsplan 10.01.2017

Snitt A-C 10.01.2017

Nedenfor er vedlagt presentasjon, som ble gitt i beboermøte den 20/12 2016 på Ugla Skole, samt 3D-illustrasjoner som enkeltdokumenter. I vedlagte presentasjon er det gjort en mindre revisjon mtp. at det var en trykkfeil på et slide i beboermøtet. Dessuten er det på slide 41 tilføyet foreslått utnyttelse i %BRA (slik skisseprosjektet foreligger nå). Dette etter ønske fra salen.

2016-12-20_info-mote_odd-husbys-veg_rev-01

1_fugleperspektiv-fra-sv 2_fugleperspektiv-fra-so 3_fugleperspektiv-fra-no 4_fugleperspektiv-fra-nv 5_fotostandpunkt-i-gangfelt-ved-olav-duuns-veg 6_fotostandpunkt-utfor-odd-husbys-veg-nr-3 7_fotostandpunkt-i-granlivegen 8_fotostandpunkt-utfor-uglagjerdet-nr-1 9_fotostandpunkt-utfor-uglagjerdet-nr-38 10_fotostandpunkt-utfor-nordahl-griegs-veg-nr-20