TRONDHEIM KOMMUNE: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID: BLAKLIEGGEN. EIENDOM GNR/BNR 83/4.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsplan for ovennevnte område i Trondheim Kommune. Forslagsstiller er Voll Arkitekter på vegne av tiltakshaver Steinan Nedre Eiendom AS.

Planområdet ligger øst for Risvollan og vil få avkjørsel fra Steinanvegen (FV 862), med nytt lysregulert X-kryss mellom ny tilkomstvei, Steinanvegen/Blaklivegen og Blaklihøgda. Byggeområdets størrelse er på ca. 20,9 daa. Planområdet som vist i kart er gjort hensiktsmessig stort for å klarere om flytting av høyspentmaster krever konsesjon.

Området planlegges regulert for boligformål, med antatt 200-300 boliger. I tillegg kommer adkomstveier og andre tiltak; som terrengbearbeiding langs atkomstvei, grøntstruktur, bekkeløp mv. Det planlegges rekkehus, lavblokker og høyblokker, innenfor eiendommen gnr/bnr: 83/4.

Kommunen har i brev av 30.09.2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Spørsmål, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til Voll Arkitekter AS v/ Kine Tambs, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, tlf.: 73 87 38 00 eller e-post: firmapost@vollark.no

Frist for å komme med innspill er satt til 1. mars, 2016.