Trondheim kommune: Oppstart av reguleringsarbeid for Bergtunvegen 7 og 9 samt del av gnr/bnr 59/106 , 59/108 og 59/237

Vedlegg:


01_Oppstartsvarsel Bergtunvegen 7 og 9

02_Foreløpig planbeskrivelse 2018.09.20

03_referat av oppstartsmøte_k2_18423808_4

 

Kunngjøring:


Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Bergtunvegen 7 og 9, gnr/bnr: 59/143 og 59/145. Området er i dag regulert til boligformål.

Det er tatt med del av Bergtunvegen 5 og Nedre Bergsvingen 6 i foreløpig planområde. Arealet, som er tatt med av de to eiendommene, utgjør i dag del av planområdets avkjørsel til Bergtunvegen.

Det er også tatt med del av Bergtunvegen 7B i planområdet for nærmere å vurdere atkomst til og parkering for nr. 7B.

Løsningene på de berørte nabotomtene må kartlegges nærmere som ledd i planprosessen.

 

Hensikten med planen er å regulere for oppføring av nybygg på Bergtunvegen 7 og 9. Eksisterende bygg på de to eiendommene forutsettes revet, og erstattet av to nybygg.

De to nybygg samles omkring en felles gårdsplass, som også gir gangatkomst til naboeiendommen Bergtunvegen 7B. Felles renovasjonsanlegg og nedkjøring til felles parkeringskjeller plasseres i starten av innkjørselen til bebyggelsen.

På Bergtunvegen 7 (GNR/BNR 59/143) planlegges for et 3-etasjers bygg oppe på felles parkeringskjeller.

På Bergtunvegen 9 (GNR/BNR 59/145) står det pr. DD kun garasje/skur. Her planlegges det for et 2-3-etasjers bygg oppe på parkeringskjelleren.

Det er avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanen med Byplankontoret, Trondheim Kommune. Byplankontoret sitt tilbakemeldingsbrev (brevet kan sees på Voll Arkitekters hjemmeside) gir føringer for det videre planarbeidet.

Det er i illustrasjonsforlaget, som lå til grunn for oppstartsmøtet, vist to sokkeletasjer i skråningen mot vest. Disse to sokkeletasjene tas ut av planforslaget for å i imøtekomme byplankontorets tilbakemeldinger fra oppstartsmøtet.

Før planforslaget sendes inn til 1. gangs behandling vil det bli ytterligere omarbeidet for å imøtekomme byplankontorets føringer. De illustrasjoner som er brukt til oppstartsmøte med kommunen gir et ellers et korrekt bilde av størrelse på volumer, som vi ønsker å fremme et reguleringsplanforslag for.

Kommunen har i tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte av 26.10.2018 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til planansvarlig, Rasmus Bolvig Hansen, tlf.: 73 87 38 09 (mobil: 412 90 947), e-post: rasmus.bolvig@vollark.no

Jeg vil være behjelpelig med de spørsmålene, som berørte parter måtte ha.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no.

Frist for å komme med innspill er satt til 13. februar 2019.