TRONDHEIM KOMMUNE: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BRIT GRYTBAKS VEG 16, 18 OG 22, SAMT EIENDOMMER / DEL AV EIENDOMMER MED GNR: 52 OG BNR: 3, 6, 23, 44, 129 OG 211

Vedlegg:


Varsel om oppstarts av planarbeid 22.02.2019

01_Tilbakemeldingsbrev_Brit Grytbaks veg oppstartsmøte19.12.2018

02_2D-illustrasjoner_2019.01.18

03. Brit Grytbaks veg_3D-illustrasjoner 2019.01.20

04. Brit Grytbaks veg_sol-skygge 2019.01.20

05_Planområdets plassering i bydelen

06_Arbeidsmøte fredag 25.01.2019

 

Kunngjøring:


Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles at det er satt i gang planarbeid Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22 m.fl.

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Steinan AS.

Det har vært avholdt oppstartsmøte (04.12.2018) med Byplankontoret, Trondheim Kommune.

I tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte (19.12.2018) anbefalte Byplankontoret ikke planoppstart for skissert prosjekt, som var på inntil 5 boligetasjer over bakken.

Plankonsulent utarbeidet nytt skisseprosjekt på 2-4 boligetasjer over terreng, som dannet grunnlag for et nytt arbeidsmøte med Byplankontoret (25.01.2019). På bakgrunn av dette prosjektforslaget, som kan sees på Voll Arkitekter sin hjemmeside, anbefalte Byplankontoret oppstart av planarbeid.

Endelig utforming av planforslaget er ikke fastlagt, slik at det som vises i vedlegg  er å oppfatte som et foreløpig utkast, som det er mulig å kommentere.

Kommunen har i brev av 19.12.2018 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til planansvarlig hos Voll Arkitekter, Rasmus Bolvig Hansen; tlf. 73 87 38 09, e-post rasmus.bolvig@vollark.no.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no.

Frist for å komme med innspill er satt til 19.03.2019.