TRONDHEIM KOMMUNE, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID. HUMLEHAUGVEGEN 21, GNR/BNR: 24/143 og 24/395, samt del av GNR/BNR: 24/390 og 24/399

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Humlehaugvegen 21, gnr/bnr: 24/143 og 24/395 samt del av gnr/bnr: 24/390 og 24/399. Overnevnte område planlegges regulert med sikte på å rive eksisterende bygninger og oppføre 10 nye boliger i rekke og/eller kjede.

Planområdet er vist i vedlegg.

Kommunen har i brev av 16/12 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte hos Voll Arkitekter med presentasjon av planskisser, den 29/6 kl. 17:00.

Vi ber om at de som ønsker ytterligere opplysninger om planarbeidet tar kontakt til Voll Arkitekter v/Chris Martens, e-post: chris.martens@vollark.no / tlf: 73 87 38 23.

 

Med vennlig hilse

for VOLL  ARKITEKTER AS

Chris Martens
Sivilarkitekt

Humlehaugen_oppstartsvarsel

2016 0614 - Sitplan til hjemmeside