Utvidelse av planområde: Skjetleinskogen. Eiendommene Gnr/Bnr 172/6, 172/17, 172/18, 174/21, 174/10 og deler av 172/1 m.fl. Trondheim kommune.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles utvidelse av planområde for deler av Skjetleinskogen, med gnr/bnr: 172/6, 172/17 og 172/18, 174/21, 174/10, og deler av 172/1 m.fl.

Innledende støysimulering er gjort for framtidig utbygging av planområdet inkludert det nye prosjektet i enden av Skjetleinskogen (Harmoni Uståsen). Støysimuleringene viser at det vil være behov for lokale støyskjermer langsmed Skjetleinskogen, dette for å skjerme eksisterende boliger/uteoppholdsarealer mot økt vegtrafikkstøy. Lydnivåene etter utbygging er såpass beskjedne at eksiterende fasader/vinduer ikke antas å måtte oppgraderes. Det er støykilden (utbyggingen på Skjetleinskogen) som må besørge tiltakene.

Planområdet utvides til å inkludere aktuelle skjermingsområder. De lokale støyskjermene tenkes stedstilpasset og med god utforming.

Endelig detaljutforming og privatrettslige avtaler for oppretting av støyskjerming på annen manns tomt vil følge byggesak for prosjektet.

Ytterlige opplysninger og foreløpige illustrasjoner av støyskjermer og støysimuleringer er å finne på vår nettside www.vollark.no/kunngjoringer. Det er også mulig å ta kontakt med Voll Arkitekter v/Rasmus Bolvig Hansen på tlf.nr.: 41 29 09 47 eller på e-post.

Innspill til planarbeidet sendes til firmapost@vollark.no eller Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, innen 08.12.2019.