Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Nedre Flatåsveg, gnr/bnr 194/419 m.fl. i Trondheim kommune

Vedlegg:

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for område som nevnt over. Deler av området faller under reguleringsplan r0038 Reguleringsplan for nedre del av Flatåsenområdet på Heimdal (07.06.1979) som Friområde og reguleringsplan r378a Felt B19, Kolstad/Flatåsen gnr/bnr 194/418 m.fl. (reguleringsendring – 27.01.1997) som Parkering og Friområde. Området er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 vist som Boligområde – fremtidig, med bestemmelsesområde Lokalsenter og Bevaring Naturmiljø. Planområdet er utvidet etter oppstartsmøtet i dialog med kommunen som vist til i tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte, samt korrespondanse med saksbehandler, hvor det gis tillatelse til å varsle oppstart med ny planavgrensning.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse (iht. KPA) med tilhørende infrastruktur på tomten med gnr/bnr 194/419. Det planlegges etter tilbakemelding fra Trondheim kommune anlagt en forbindelse mot øst som kobler seg på eksisterende gang- og sykkelnettverk. Denne vil berøre deler av tomtene med gnr/bnr 194/456, 193/20, 193/6 og 193/21. Luftkabelen som går gjennom området vil legges under bakken før det bygges ut. Det er tatt geotekniske prøver og geotekniske vurderinger vil følge komplett plansak og framtidig byggesak. Det foreslås regulert en viltskjerm som en buffer mot Leirelvkorridoren på tomten 193/12 og 194/1, som ikke medfører noen reell endring av eksisterende formål og bruk.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til

planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om

dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på

kommunens nettsider. For ytterligere opplysninger om planarbeidet og referat fra oppstartsmøte vises det til vedlegg over eller tlf.: 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, eller e-post: firmapost@vollark.no innen 02.10.2019.