Varsel om oppstart av Detaljregulering for Saga, Ansnes. PlanID: 202306 i Hitra kommune (gnr/bnr 87/182 og 87/137)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for område nevnt over. Formålet med planen er å regulere for bolig.

Forslagstiller er Hitra Boligutvikling AS. Plankonsulenter er Voll Arkitekter AS.

Planforslaget er iht. Kommuneplanens Arealdel (KPA) 2022-2034. Kommunen har i brev av 10.02.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Dersom Flytebrygge skal etableres kan dette utføres som del av en utvidet planbeskrivelse.

Tilbakemdlingsbrev fra oppstartsmøte med Hitra kommune, Planinitiativ, vedtak og øvrig materiale om planforslaget til oppstart er å finne på som vedlegg under og på kommunens hjemmeside hitra.kommune.no.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Voll Arkitekter på epost eller tlf.: 73 87 38 00.

 

Innspill sendes til Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no, innen frist satt til 10.03.2024.

Vedlegg:

0_Følgebrev 16.02.2024

1. Planavgrensning varsel om oppstart 16.02.2024

2. Vedtak med innstilling 20.09.2023

3. Søknad om igangsetting av planarbeid 19.06.2023

4. Referat oppstartsmøte 09.02.2023

5. Planinitiativ 06.10.2022

6. Situasjonplan rev 14.02.2024