Varsel om oppstart planarbeid – detaljregulering for Rådhusveien 14, GNR/BNR 122/22 m.fl

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Rådhusveien 14 gnr/bnr 122/22 m.fl.

Området planlegges for sentrumsformål og parkeringsformål. Det ønskes etablert en blokk på 7 etasjer med bolig og næring. Formål er i tråd med områdeplan for Rissa sentrum (vedtatt 09.09.2021). Områdeplan krever at det utarbeides detaljreguleringsplaner for ny utbygging i området. Maksimal gesimshøyde går ut over gjeldende plan.

Det er tatt med ekstra areal for å være sikker på å ha plass til trafikkløsningene, og planområdet vil bli redusert til planinnsending når endelig forslag foreligger.

Det er avholdt oppstartsmøte med Indre Fosen kommune 22.12.2022.

Planforslaget vurderes av kommunen ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, jfr. referat fra oppstartmøte datert 22.12.2022.

 

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, eller på e-post til firmapost@vollark.no innen 06.02.2022.

 

0. Referat fra oppstartmøte_2022.12.22

1. Planinitiativ_2022.12.01

2. Planomriss på kart i målestokk 1-1000_2023.01.04

3. Forslag til tema i ROS-analyse_2022.12.01

4. Situasjonsplan illustrasjonsprosjekt 2022.12.01

5. Plan og snitt illustrasjonsprosjekt 2022.12.01

6. Sol skygge_planforslag 2022.12.01

7. Sol skygge_dagens situasjon 2022.12.01

8. Planområde på flyfoto skala 1-800_2023.01.25

9. Planområde på flyfoto skala 1-2500_2023.01.25