Varsel om oppstart planarbeid for Søbstadvegen 19a, gnr/bnr 315/243, 315/360, 315/477, 315/2 og del av 315/345, 197/939, 197/8, 315/508, 315/501, 315/540

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for ovenfor nevnte eiendommer. Området er i dag regulert til boligformål. Plankonsulent er Byggherrerådgiveren AS og Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Søbstadvegen 19a AS.

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boliger med endret utnyttelse og utforming fra eksisterende reguleringsplan fra 1981.

Kommunen har i brev av 15.11.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller på e-post til firmapost@vollark.no innen 28. april 2023.

Kart med planavgrenKart med planavgrensningsning

PlaninitiativSøbstadvegen 19 A, tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte

Søbstadvegen 19 A, tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte