Varsel om planoppstart: Weidemanns vei 27, 29, 31, 33 m.fl. – Trondheim

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Weidemanns vei 27, 29, 31, 33, GNR/BNR: 410/24, 410/313, 410/315, 410/316, 410/317 og 410/376. Området er i dag regulert til småhusbebyggelse gjennom gjeldende reguleringsplaner.

Planforslaget er basert på at Weidemanns vei 27 (som har verneklasse C) bevares. Mens nr. 29, 31, 33 rives og erstattes med nybygg.

Avkjørsel til planområdet blir fra Weidemanns vei.

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Weidemanns vei Eiendomsutvikling AS. Arkitekt på planlagt bebyggelse er A-lab AS.

Kommunen har i brev av 8/7 2020 avgjort at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.


Ved planoppstart er det tatt med del av tilgrensende vegnett og del av private eiendommer, GNR/BNR: 410/2, 410/298, 410/300, 410/312, 410/314, 410/318, 410/349, 410/350, 410/351, 410/353, 410/357, 410/358, 410/571, 410/572 og 410/573.

Disse eiendommene er tatt med ved varsel om planoppstart av to grunner:

  1. For å sikre tilstrekkelig areal til å kunne foreslå trafikkløsninger, som forbedrer trafikksikkerheten i krysset Wiedemanns vei X Sigurd Bergs Allé. Krysset og nedre del av Sigurd Bergs Allé er av plankonsulent vurdert som en risikostrekning mtp. trafikkuheld. Trafikksikkerheten kan utbedres f.eks. ved å øke sikt i selve krysset, eller ved å stenge Sigurd Bergs Allé for gjennomkjøring og legge til rette for en snuplass nord for Sigurd Bergs Allé 1B eller sør for Sigurd Bergs Allé 4.
  1. For å sikre tilstrekkelig plass til et bredere fortau i Weidemanns vei. Dagens fortau foreslås utvidet til en bredde på min. 2,5 m, slik at det kan brøytes med traktor. Forslaget om bredere fortau i Weidemanns vei er et trafikksikkerhetsmessig tiltak, som er nærmere beskrevet i tilbakemeldingsbrev fra Trondheim Kommune. Brevet er tilgjengelig gjennom vedlegg 01 nederst på siden

 

I forhold til pkt. 1 er det et viktig poeng at det ikke er truffet noen beslutning om at det foretas endringer på Sigurd Bergs Allé.


Sammen med Trondheim Renholdsverk er det satt av tid til befaring i Sigurd Bergs Allé: fredag den 18/12 klokken 09:15

Befaringen har som formål, ved hjelp av renovasjonsbil, å vurdere om det kan finnes en god snumulighet i Sigurd Bergs Allé. Vi oppfordrer berørte parter i Sigurd Bergs Allé til å delta i befaringen dersom de har mulighet. Dersom berørte parter i Sigurd Bergs Allé ikke har mulighet for å delta i befaringen den 18/12, kan vi sette opp en alternativ dato for befaring med undertegnede.


Alle  som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet kan en kontakte Rasmus Bolvig Hansen på tlf.nr.: 41 29 09 47 eller på e-post rasmus.bolvig@vollark.no.


Innspill til planarbeidet sendes til firmapost@vollark.no eller Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, senest 17/1 2021.


Vedlegg:

00 Weidemanns vei 27-33_anmodning om oppstartsmøte_m. vedlegg

01_WMV 27-33_Referat oppstartsmøte_2020.07.08

02_201116_Weidemanns vei_underlag for møte med byantikvaren i Trondheim

03_Weidemanns vei 27-33_Referat_Arbeidsmøte 2020.11.16

04_Weidemanns vei 27-33_Referat_Arbeidsmøte 2020.11.19

05_e-post ang. Sigurd Bergs Allé_Voll Ark._2020.11.03

06-e-post ang. Sigurd Bergs Allé_Renholdsverket_2020.11.05

07-kortfattet sammenfatning_befaring_2020.12.18