Detaljregulering av Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22 samt del av eiendommer med GNR: 52 og BNR: 3,6, 14, 23, 44, 53, 58, 152 m.fl.

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det for et revidert planforslag, som omfatter detaljregulering av Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22 m.fl.

Det er tidligere (februar 2019) sendt varsel om planoppstart til naboer til foreslått utbyggingsområde samt til berørte myndigheter.

Januar 2021 ble det varslet utvidet planområde, som inneholdt bredere fortau langsmed Brit Grytbaks veg og frem til Bergheimsvegen. Varslede parter var da myndigheter, naboer til foreslått utbygging samt beboere langsmed Brit Grytbaks veg.

Inneværende, begrensede høring, er sendt til nærmeste naboer til foreslåtte utbygging og til oppsittere i Johan Dybvads veg. Alle har imidlertid mulighet for å komme med merknader; og ikke bare de som er varslet med brev.

Innkomne merknader i forbindelse med tidligere varslinger er arkivert på saken og vil inngå i planinnsendingen vår til Trondheim Kommune. Det er derfor ikke behov for å sende evt. tidligere merknader på nytt, da disse fortsatt vil gjelde.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en gitt frist.

Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

 

Informasjon og tegninger finnes i nedenstående vedlegg eller kan fås ved henvendelse til Voll Arkitekter AS på tlf.: 412 90 947 eller på e-post; rasmus.bolvig@vollark.no.

I vedlegg 01 er vist 3D-illustrasjoner, som sammenstiller tidligere planforslag (høsten 2020) med skisser forelagt nærmeste naboer i et møte (januar 2021) med revidert planforslag og med dagens situasjon. Bilder merket med REV. PLANFORSLAG SOM FREMMES», viser planforslaget, som vi foreslår å gå videre med; og som det nå gjennomføres en avgrenset høring på.

I vedlegg 02 er vist forslag til plankart. Regulerte høyder på plankartet er angitt med markeringer C1, C2 og C3. C1 angir tak, som kan nyttes til takterrasser. C2 angir tak, som skal opparbeides som grønne tak (med sedum eller liknende) og hvor det ikke tillates takterrasser. C3 angir tak over sentral trappetårn.

B1 på plankartet er foreslått utbygging.

B2 på plankartet inneholder del av Brit Grytbaks veg nr. 14. Arealet nyttes i dag som uteareal for dagens bolig på nr. 16. Men arealet forutsettes planert ned til nivået for gårdsplassen på nr. 14, sådd/plantet til og tilbakeført til nr. 14 som uteoppholdsareal. Dette krever at arealet er med i reguleringsplanen, da nødvendige terrengarbeider er søknadspliktige.

B3 på plankartet er del av Brit Grytbaks veg nr. 20 og 22. Arealet benyttes i dag som forhage for nr. 20 og foreslås nyttet til dette videre. Det er lagt inn siktsone (H140_2) over del av arealet. Forutsatt kommunal godkjenning, så tenkes sikt løst med oppstilling av gatespeil, fremfor terrenginngrep.

B4 på plankartet er del av Bjørkhaugvegen 35. Arealet er tatt med for å muliggjøre gode overganger mellom utbyggingsområdet og Bjørkhaugvegen 35. Løsninger forutsettes klarert med hjemmelshavere på Bjørkhaugvegen 35.

I vedlegg 03 er vist sporinger for tungtrafikk (renovasjonsbil/buss og lastebil) til/fra planområdet.

I vedlegg 04 er vist snitt gjennom planlagt bebyggelse og tilgrensende, nærmeste nabobygg.

I vedlegg 05 er vist en situasjonsplan med standardetasje i øvre bygg (bygg B).

 

01_3D-illustrasjoner sammenstilt 2021.05.06

02 Plankart r20190011_201.05.06

03_veg_sporinger

04_Snitt_omliggende boliger

05_standard-etasje bygg B

06_Bestemmelser til r20190011_2021.05.12

 

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no senest 19.05.2021.