Igangsetting av arbeid med detaljregulering av Tambartun, Planid 5028 2020012 Eiendom GNR/BNR 36/33 m.fl.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger. Området som i dag er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting foreslås omreguleres til boligformål. Grønnstruktur iht. regulert avgrensning innenfor planområdet er i utgangspunktet tenkt å videreføres i ny plan. Melhus kommune har avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning.

Skravert areal i sør varsles for å kunne utrede adkomst og parkering for Tambartun barnehage og kan eventuelt bli tatt ut av planen senere i prosessen.

Tegninger er foreløpige og vil bli bearbeidet i løpet av planprosessen.  Der vil komme råd fra tekniske fagfolk ( trafikk, støyforhold, geotekniske forhold, VVA), innspill fra myndigheter og andre høringsparter og vi fører dialog med Melhus kommune. Dette vil få innvirkning på endelig planforslag.

 

Linker til dokumenter:

FORELØPIG skisse 24.09.2020_situasjonsplan

FORELØPIG skisse 24.09.2020_Snitt A og B

FORELØPIG skisse 24.09.2020_Snitt C og D

Planinitiativ 2020.09.24

2020.11.12_Referat fra oppstartmøte

 

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Brekketrøa Boliger AS.

Opplysninger om planarbeidet kan også fås på www.melhus.kommune.no, eller ved henvendelse til Voll Arkitekter AS på

tlf.: 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 01.02.2021.