Igangsetting av arbeid med reguleringsplan med forslag til planprogram for Bakkehellet, gnr/bnr 71/41, samt del av 71/2, 71/78 og 66/17. Trondheim Kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles at det er satt i gang planarbeid med planprogram og konsekvensutredning for Bakkehellet i Trondheim kommune, gnr/bnr 71/41, samt del av 71/2, 71/78 og 66/17.

Hensikten er å regulere tomten til Boligformål med tilhørende infrastruktur.

Området er vist som Grønnstruktur i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. Eiendommen ligger i ytre sone vedrørende krav til parkering og uterom.

Voll Arkitekter sendte september 2017 en forespørsel til Trondheim kommune om å utarbeide reguleringsplan for Bakkehellet med omregulering fra grønnstruktur til boligformål. Forespørselen ble lagt frem til behandling i Bygningsrådet 31.10.2017 i sak RS 46/17 med flg. vedtak:

«Bygningsrådet tilrår at det igangsettes planarbeid for Bakkehellet, gnr/bnr 71/41, 71/1. En utbygging på det aktuelle området vil bidra til flere sentrumsnære boliger, noe som på en positiv måte støtter opp om kommunens mål om fortetting.»

Omreguleringen innebærer, iht. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), krav om planprogram og konsekvensutredning. Dette er senest bekreftet i tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte med Byplankontoret i Trondheim kommune (brev datert 2018.06.12).

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-9 skal forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med varsel om oppstart. I Trondheim kommunes mal for utarbeidelse av private reguleringsforslag står det:

«I planprogrammet foreslås det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke tema som skal utredes, hvilke formelle krav som skal stilles til konsekvensutredningene og hvordan medvirkningen skal skje (…)».

Alle som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet og til foreslått planprogram.

Innspill til planarbeidet sendes Voll arkitekter, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, eller firmapost@vollark.no innen frist satt til 29.08.2018.

 

For Voll Arkitekter,  Rasmus Bolvig Hansen

 

Forslag til planprogram (under)  kan lastes sammen med øvrige vedlegg ned for mer informasjon om planforslaget:

Bakkehellet 2_Forslag til planprogram_rev_2018.06.29

01_Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte_2018.06.12

02 Plankart til oppstart_2018.07.01

03 Planomriss på kart i målestokk 1_5000_2018.02.09

04_A10-1 Situasjonsplan

05_A30-1 Snitt A

06_A40-1 Oppriss mot Bakkehellet

07 Foreløpig ROS-analyse Bakkehellet 2_2018.02.08