Trondheim kommune: Oppstart av reguleringsarbeid for deler av Skjetleinskogen, med gnr/bnr: 172/6, 172/17 og 172/18 og deler av 172/1 m.fl.

Vedlegg:

———————————————————————————————————————

Kunngjøring:

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for deler av Skjetleinskogen, med gnr/bnr: 172/6, 172/17 og 172/18 og deler av 172/1 m.fl.

I Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 er området avsatt til Boligformål – fremtidig (gnr/bnr 172/18 og deler av 172/6), Grønnstruktur (deler av 172/6) og LNFR (gnr/bnr 172/1).

Området er i dag delvis uregulert og delvis regulert til Friluftsområde i plan R1101m.  Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligformål med blokker, rekkehus og tilhørende infrastruktur. Det legges opp til grønne områder mellom bebyggelsen og det etableres viltskjerm mot viltkorridoren, Leinstrandkorridoren. Deler av området er Område for mulig rasfare (iht. reguleringsplan R1101m) og nødvendige geotekniske undersøkelser og tiltak utføres. Varslet planområde er større enn bebygd område for å ivareta hensyn til geoteknikk og videreføring av landbruksområder på gnr/bnr 172/1. Landbruksområdet er tatt med for å ha tilstrekkelig plass til nødvendig geoteknisk motfylling og tilbakeføring av matjord. Gnr/bnr 172/1 blir tilbakeført til landbruksområde iht. KPA 2012-2024. Det vises til vår nettside for mer informasjon og materiale.

Kommunen har i brev av 01.07.2019 bedt plankonsulent vurdere nærmere om planforslaget faller inn under kav om konsekvensutredning. I påfølgende epost-korrespondanse av 30.07.2019 har kommunen avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det legges til at det må redegjøres godt for virkninger og avbøtende tiltak, både for viltkorridoren og for LNF-areal/dyrka mark i det videre planarbeidet.

Dette brevet sendes til alle berørte. De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet og referat fra oppstartsmøtet vises det til vår nettside https://vollark.no/kunngjoringer/ eller ta kontakt med undertegnede på telefon 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes til firmapost@vollark.no eller Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, innen 02.09.2019. ff