Igangsetting av arbeid med reguleringsplan på Tiller, Trondheim kommune – gnr/bnr 323/2450 og 323/2451 med deler av gnr/bnr 323/22 og 323/2397

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for gnr/bnr 323/2450 og 323/2451 med deler av gnr/bnr 323/22 og 323/2397.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å regulere området til boligformål og forretning med tilhørende anlegg og funksjoner.

Plankonsulent er Voll Arkitekter AS på vegne av forslagstillere Eiendomsgruppen Trondheim AS og Coop Midt-Norge AS.

Området er vist som fremtidig boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. Det er i tillegg til bolig ønsket å legge til rette for en dagligvarehandel i sokkelen. Vedrørende krav til parkering ligger eiendommen i ytre sone, men innenfor sone for kollektivåre i gjeldende KPA. Byplankontoret har i brev med tilbakemelding etter oppstartsmøte (01.06.2018) anbefalt oppstart av reguleringsplan.

Trondheim kommune har avklart at forslaget ikke faller inn under regler om konsekvensutredning.

Frist for innspill er satt til 3 uker fra 22.11.2018.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, eller firmapost@vollark.no.

0_Vasel om oppstart_mynd_org_22.11.2018

1_Planomriss_2018.11.22

2_harald torpsveg tilbakemelding etter oppstartsmøte

3_Foreløpig plankart

4_Foreløpig planbeskrivelse 2018.03.16

5_ROS-Analyse_Bolig_forretning_Harald Torps veg_2018.03.16