Varsel om oppstart av detaljregulering for Yrkesskolevegen, gnr/bnr 16/511, 16/512, m.fl., felt B11-B13. Planident r20230044.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Yrkesskolevegen, gnr/bnr 16/511, 165/12 m.fl. Området er i dag regulert til bolig med tilhørende infrastruktur med mulighet for næring jf. felt B11, B12 og B13 i gjeldende Områdeplan Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere feltene etter områdeplanen med boligbebyggelse, innslag av næring i B13 med tilhørende parkering, samferdselsareal og infrastruktur. Areal for næring foreslås økt fra 400m2 til 1500m2 BRA.

Kommunen har i brev av 28.12.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planens avgrensning kommer frem av grunnkart med planavgrensning. Samferdselsareal som ikke er nødvendig å inkludere i endelig vedtatt planområdet vil tas ut. Områdeplanen stiller ikke krav til detaljregulering av offentlig samferdselsformål, som løses gjennom parallelle prosesser.

Vedlegg til saken er å finne nederst på denne siden:

 

INFORMASJONSMØTE 07.02.2024

I annonse i Adresseavisen 12.01.2024 og i varslingsbrev er det informert om at det vil gjennomføres et infomøte om planen.

Møtet avholdes 07.02.2024 klokken 18:00 på Teams, hvor planforslaget presenteres. Endelig utarbeidet planforslag sendes kommunen når dette er klart.

Følg link under for å delta i møtet.

Klikk her for å bli med i møtet

Tilleggsinfo (09.02.2024):

Informasjonsmøtet ble gjennomført etter oppsatt tidspunkt klokken 18:00 onsdag 07.02.2024. 2 naboer deltok i møtet og fikk informasjon og mulighet for å stille spørsmål.

Presentasjon fra møtet kan lastes ned her:

Nabomøte B11-B13 Øvre Rotvoll 07.02.2024

 

Alle innspill vil legges ved planinnsendingen til Byplankontoret i Trondheim kommune både i sin helhet og i forkortet versjon med kommentarer fra plankonsulent.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 14.02.2024.

 

VEDLEGG:

Planavgrensning til varsel om oppstart av planarbeid:

Planavgrensning varsel om oppstart 1_5000 08.01.2024

Planavgrensning varsel om oppstart 11.01.2024

Planavgrensning oppstartsvarsel på områdeplan 08.01.2024

 

Planinitiativ med vedlegg som innsendt til anmodning om oppstartsmøte:

1_Planinitiativ 04.07.2023

2_Planavgrensning på kart 1_5000 A4

4_02 B11, B12 og B13 Illustrasjonsplan

4_05_02 B11 og B13 Underetasje

4_06_01 B13 og B11 Snitt A-A, B-B

4_06_02 B12 Snitt C-C

4_07_01 Gateoppriss og fasader B13 og B11

4_07_02 Gateoppriss og fasader B12

4_08_01 Oversiktsperspektiv sørøst

4_08_02 Oversiktperspektiv vest

4_08_03 Perspektiver på bakken

4_08_04 Perspektiv på bakken

5_01 Forslag til ROS-tema 04.07.2023

5_02 Foreløpig Stedsanalyse 04.07.2023

 

Tilbakemelding fra Byplankontoret:

Yrkesskolevegen, gnr_bnr 16_511, 16_512, m.fl., felt B11-B13, Tilbakemelding etter oppstartsmøte

Adresseliste for samrådsparter

Innspill fra Kommunalteknikk VA

Krav til komplett materiale